ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези общи условия регулират използването на сайта www.riviabg.com, както и продажбата и покупката на продукти от нашия онлайн магазин.

ПРЕДМЕТ

 1. Настоящите Общи условия (ОУ) регулират отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия по смисъла на ЗЕТ, между „Ривиа” ЕООД, ЕИК 204628524, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Павлово, ул. „Купените“ 3, Доставчик, от една страна, и от друга страна – Получателят на услуги (наричан „Потребител”), които услуги се предоставят чрез домейн: www.riviabg.com, наричан по-долу „Сайт”.
 2. ОУ имат обвързваща сила за Доставчика и Потребителя, като запознаването с тях и приемането им от Потребителя на сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
 3. Приемането на ОУ се извършва чрез маркирането на полето Прочетох и приемам общите условия при извършване на поръчка, с което Потребителят декларира, че е запознат с ОУ, съгласен е с тях и се задължава безусловно да ги спазва.
 4. ОУ могат да бъдат актуализирани по всяко време от Доставчика, като измененията и допълненията ще бъдат публикувани на Сайта без специално уведомяване на Потребителите, с което същите се съгласяват. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта ОУ.

ЦЕНИ НА СТОКИТЕ

 1. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоките на територията на Р България, е включена в цената им.
 2. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
 3. Доставчикът има право по всяко време да променя информацията, публикувана в Сайта, в това число тази, която се отнася до цените и характеристиките на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин част от информацията в Сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.
 4. Доставчикът не отговаря за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят до основните им характеристики, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

ПОРЪЧКИ

 1. Потребителят може да извършва поръчки на стоките, публикувани на Сайта, 24 часа в денонощието, включително в почивни дни и в дни на официални празници.
 2. Поръчки могат да се правят след попълване на съответната електронна форма, достъпна в реално време на Сайта.
 3. Потребителят сключва договор за покупко-продажба на стоки от електронния магазин www.riviabg.com по следната процедура:
 • Избира желаната стока и бройка от нея;
 • Предоставя данни за извършване на доставката;
 • Потвърждава поръчката.
 1. При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения с Доставчика относно конкретната поръчка, регламентирани с ОУ. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ Потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се във виртуалната количка. Това действие има правно обвързваща сила.
 2. На посочения e-mail Потребителят получава потвърждение на поръчката си в срок до 2 /два/ часа от изпращането й. При неполучаване на потвърдителен имейл в рамките на посочения срок Потребителят може да се свърже с Доставчика на тел. (+359) 88 587 2943 или на електронен адрес zdrave@riviabg.com.
 3. Потребителят може да следи статуса на своите поръчки от личния си профил.
 4. 1 При допуснати технически грешки в публикуваната на Сайта информация, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност, Доставчикът уведомява Потребителя за невъзможността да изпълни поръчката и не дължи обезщетение на Потребителя. Ако е необходимо, служител на Доставчика ще се свърже с Потребителя за уточняване на подробности по доставката.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Потребителят плаща цената на поръчаната стока при доставката чрез наложен платеж. Той се задължава да плати на куриера, извършващ доставката, пълния размер на цената на поръчаната и доставена стока в момента на доставката й от куриера.

ДОСТАВКА

 1. Всички поръчки, направени в работни дни, се изпълняват между 3 и 5 работни дни, считано от деня, следващ деня на поръчката. Поръчки, направени в почивни дни или през официални празници, се изпълняват между 3 и 5 работни дни, считано от деня, следващ първия работен ден след деня на поръчката.
 2. Доставката се извършва по един от следните начини, избрани от Потребителя:
 • Доставка до адрес – при коректно посочени в съответните полета адрес, пощенски код и допълнителни инструкции, ако има такива;
 • До офис на куриерска фирма „Спиди“ – при коректно посочен в съответното поле офис на „Спиди“, от който ще бъде взета доставката.
 1. Доставчикът не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната фирма и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други независещи от Доставчика обстоятелства, включително форсмажор, природни бедствия и аварии и други подобни.
 2. Ако Потребителят не присъства на посочения адрес за доставка, Доставчикът извършва доставката в друг удобен за последния ден и час.
 3. При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или от трето лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката, в присъствието на куриера. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – несъответствие с поръчаната стока, повреди и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за липси/щети в присъствието на куриера/транспортната фирма, както и незабавно да уведоми Доставчика на тел. 088 587 2943. При изпълнение на тези условия стоката се връща, като разходите за доставката и връщането й са за сметка на Доставчика.
 4. При приемане на пратката от Потребителя без забележки последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива няма да бъдат удовлетворени. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол по т. 25, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
 5. Потребителят може да откаже да приеме доставката, ако сумата, която следва да плати на куриера при доставката, не съответства на дължимата. В този случай Потребителят следва да се свърже незабавно с Доставчика на тел. 088 587 2943 за отстраняване на несъответствието.
 6. Собствеността върху стоката преминава от Доставчика към Потребителя, считано от момента на плащането на пълния размер на цената й.

ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ

 1. Потребителят има право да върне закупените продукти в рамките на 14 дни от датата на закупуването им при следните условия:
 • Продуктите да са в оригиналната си опаковка;
 • Да няма следи от употреба и/или нарушен вид;
 • Да включи фактурата с фискален бон, издадени от куриера при доставката;
 • Разходите по връщането на продуктите са за сметка на Потребителя.
 1. При условията на т. 29 Доставчикът възстановява на Потребителя стойността на продуктите. Всички суми, платени при доставка или на място, се възстановяват само по банков път в срок до 14 дни от датата, на която сте уведомили Доставчика за Вашия отказ от поръчката. След възстановяването на сумата по начина, посочен по-горе, отговорността на Доставчика отпада напълно.
 2. Адресът за връщане на продукти е гр. София 1618, ул. „Купените“ №3, ап. 15, за „Ривиа“ ЕООД.

АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Всички материали, съдържащи се в сайта riviabg.com, са собственост на „Ривиа” ЕООД и са защитени от приложимите закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху обекти на интелектуална собственост. Потребителите имат право да използват същите единствено за лична употреба с нетърговска цел. Не се разрешава материалите на Сайта да се променят, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Всяка непозволена употреба представлява нарушение на приложимите закони.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Доставчикът събира, обработва и предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни.
 2. С приемането на ОУ и Политиката за поверителност на Сайта Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика за целите на изпълнението на договора за покупко-продажба и доставка на поръчаните стоки.
 3. За изпълнението на поръчките Доставчикът събира следните данни на Потребителите: име и фамилия, електронен адрес, телефон за връзка и адрес на доставка. Потребителят може да коригира тези данни по всяко време от своя личен профил.
 4. Данните, които Доставчикът получава при поръчката или регистрацията, ще бъдат използвани само за обслужването на Потребителя – приемане и изпълнение на поръчки и абонамент за новини. Тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или за цели, различни от горепосочените. Потребителите, абонирани за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от съответната връзка. Потребителят има право да заяви желанието си за изтриване от системата на Доставчика на своя потребителски профил и свързаните с него данни.
 5. С приемането на ОУ Потребителят декларира, че е информиран, че Доставчикът обработва личните данни в съответствие с изискванията за законосъобразност на законодателството за защита на личните данни и при наличие на поне едно от основанията за обработване, а именно: предоставено съгласие от Потребителя; когато Потребителя желае да сключи или вече е сключил договор с Доставчика; за спазване на законово задължение; за целите на легитимните интереси на Доставчика.
 6. Когато е предвидено в закон и в договора между Доставчика и Потребителя, последният се съгласява Доставчикът да разкрива лични му данни на различни категории получатели:
 • Публични органи, институции и учреждения, одитори;
 • Обработващи лични данни, действащи под ръководството на Доставчика, включително, но не само лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването (куриерски и хостинг компании) и събирането на вземания на Доставчика, както и трети лица като приложно-програмни интерфейси (Woo Commerce, MailChimp, социални мрежи и др.п.) и „бисквитки“;
 • Свързани с Доставчика лица, когато има обосновани легитимни интереси на Доставчика;
 • Трети страни, когато има валидно правно основание за разкриването;
 • При прехвърляне/цедиране на вземанията на трети лица, при спазване на изискванията на действащото в страната законодателство.
 1. С приемането на ОУ Потребителят декларира, че е информиран:
 • Че ако е необходимо обработваните от Доставчика лични данни на Потребителя да бъдат прехвърлени на трети държави или международни организации, ще бъдат спазени разпоредбите на Общия регламент за защита на данните;
 • Че Доставчикът обработва личните мy данни за сроковете, установени в действащото законодателство и от регулаторните и надзорните органи, както и че лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, се изтриват след постигане на целите, за които са събрани и се обработват;
 • Че според Общия регламент за защита на данните има право на достъп до коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, както и правото на преносимост на данните;
 • За възможността да възрази срещу обработване, основано на легитимен интерес;
 • Може да оттегли по всяко време дадено съгласие за конкретна цел, без да се засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието;
 • Че повече информация относно личните данни, които Доставчика обработва, може да получи на място в офиса на Доставчика;
 • Че предоставя доброволно личните си данни и изразява изричното си съгласие събраните и обработвани от Доставчика негови/нейни лични данни да бъдат използвани за горепосочените цели, както и да бъдат предоставяни на лицата по т. 10.